Disclaimer

Disclaimer Brandweerrooster.nl

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s) van vennootschap onder firma Brandweerrooster.nl (hierna “brandweerrooster.nl”), die zijn gekoppeld aan het internetadres www.brandweerrooster.nl of andere sub-domeinen van brandweerrooster.nl.

Informatie

Brandweerrooster.nl betracht altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van haar website(s). Dit betekent evenwel niet, dat Brandweerrooster.nl garandeert dat de op de website(s) verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. Functionaliteit, producteigenschappen en correcte werkzaamheid dienen tijdens te proefperiode door klant te worden geverifieerd voordat tot een aankoopbeslissing wordt overgegaan. Op de website(s) kunnen hyperlinks worden aangeboden, welke kunnen verwijzen naar websites en andere informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. In de gevallen, dat op de website(s) hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat Brandweerrooster.nl de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbeveelt.

Elektronische communicatie

U kunt Brandweerrooster.nl, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de websites en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan Brandweerrooster.nl te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Aansprakelijkheid

Brandweerrooster.nl, de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website(s) bieden, gebruik van de website(s) zelf, onjuistheden of onvolledigheden in de door haar aangeboden informatie of applicaties, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.Brandweerrooster.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via het internet, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de website(s), alsmede vertraging in informatieverstrekking en ontvangst van informatie. Gebruik van de website(s) geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Brandweerrooster.nl is niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website(s) inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derdenBrandweerrooster.nl staat er niet voor in dat elektronische berichten, zoals e-mail, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg daarvan.Brandweerrooster.nl heeft geen invloed op de inhoud of informatie van websites en andere informatiebronnen van derden, welke via hyperlinks op haar website(s) kunnen worden aangeboden. Brandweerrooster.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud en de informatie op deze websites en andere informatiebronnen. Gebruik van deze hyperlinks geschied voor eigen rekening en risico overeenkomstig de voorwaarden en condities die aan het gebruik van die websites zijn verbonden.

Wijzigingen

Brandweerrooster.nl zal de informatie op de website(s) periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kan zij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursechtelijk beschermde werken op de website(s) behoudt Brandweerrooster.nl uitdrukkelijk haar intellectuele eigendomsrechten en die van haar licentiegevers voor. Voor gebruik in de meest ruime zin van het woord van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandweerrooster.nl nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan Brandweerrooster.nl richten per e-mail. Onder schriftelijke toestemming wordt tevens verstaan een elektronisch bericht.De woordmerken en logo’s die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van Brandweerrooster.nl of van anderen en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.

Toepasselijk recht

Op de website(s) en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website(s) en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.