Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Brandweerrooster.nl

Brandweerrooster.nl VOF (hierna: Leverancier) biedt een webapplicatie (Brandweerrooster.nl) aan waarmee Afnemer een rooster voor de parttime (vrijwillige) brandweer kan beheren dan wel kan inzien. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van deze door Leverancier verrichte dienstverlening (hierna te noemen “Brandweerrooster.nl”). Gedurende het gebruik van Brandweerrooster.nl zijn deze Algemene voorwaarden te allen tijde van toepassing. Lees de onderstaande algemene voorwaarden dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Definities

1.1. Leverancier: Brandweerrooster.nl VOF, gevestigd te Badhoevedorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34244726.
1.2. Afnemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Leverancier.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Leverancier en Afnemer waarbij Leverancier Afnemer in staat stelt gebruik te maken van Brandweerrooster.nl voor haar bedrijfsvoering en deze beschikbaar te stellen aan haar medewerkers.
1.4. Account: De eigen omgeving van een medewerker van Afnemer, die na registratie van de betreffende medewerker via de Website beschikbaar wordt gesteld met als doel het rooster te beheren en/of in te zien.
1.5. Proefabonnement: Een Overeenkomst voor een beperkte duur, zoals weergegeven op de Website, met als doel Brandweerrooster.nl uit te kunnen proberen.
1.6. Algemene voorwaarden: Onderhavige voorwaarden.
1.7. Partij: iedere partij bij een Overeenkomst.
1.8. Website: http://www.brandweerrooster.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Brandweerrooster.nl en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.
2.2 Afnemer verplicht zich de algemene voorwaarden gebruiker van toepassing te verklaren op haar medewerkers die gebruik maken van brandweerrooster.nl en voornoemde algemene voorwaarden aan deze medewerkers te overhandigen.
2.3. Eventuele door Afnemer aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Leverancier daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1. De overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier vangt aan op het moment dat het proefabonnement start.
3.2. Brandweerrooster.nl kan in de vorm van verschillende pakketten door Afnemer worden afgenomen. Bij het overschrijden van de pakketspecificaties zal Leverancier contact opnemen met Afnemer en Afnemer na overleg upgraden naar een hoger pakket van Brandweerrooster.nl.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1. Indien Afnemer na het Proefabonnement niet overgaat tot een betaald abonnement voor Brandweerrooster.nl, dan wordt de Overeenkomst na deze periode beëindigd. Indien Afnemer na het Proefabonnement overgaat tot een betaald abonnement geldt het volgende lid.
4.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 3 maanden. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur.
4.3. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
4.4. In geval van ontbinding of beëindiging/opzegging zal het gebruiksrecht van Afnemer, zoals bepaald in artikel 13 lid 1, komen te vervallen.

Artikel 5. Voorwaarden van Brandweerrooster.nl

5.1. Het is niet toegestaan om Brandweerrooster.nl te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.
5.2. Afnemer bepaalt volledig welke informatie door Brandweerrooster.nl wordt verspreid. Leverancier heeft geen kennis van de inhoud van deze informatie. Mocht er informatie op het Account onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Afnemer daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor en is daarvoor zelf aansprakelijk. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van Brandweerrooster.nl verspreide informatie. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden inzake voorgenoemde.
5.3. Afnemer zal zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van Brandweerrooster.nl, die van Afnemer mag worden verwacht.
5.4. Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Afnemer mag gebruiken in het kader van Brandweerrooster.nl. Bij overschrijding van dit maximum is Leverancier bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen.
5.5. Afnemer verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Afnemer via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.
5.6. Het is Afnemer niet toegestaan Brandweerrooster.nl voor meer dan één brandweerkorps te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de Leverancier. De Leverancier stelt in het laatste geval het Account van de Afnemer zo in dat deze geschikt is om voor meerdere brandweerkorpsen te gebruiken.
5.7. Indien naar het oordeel van Leverancier door Afnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Leverancier of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden gegevens, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
5.8. Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie / het rooster.
5.9. Leverancier stelt geen reservekopieën (back-ups van informatie/roosters) ter beschikking aan Afnemer. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Afnemer om reservekopieën van de bij Leverancier opgeslagen data te maken.
5.10. Indien Afnemer in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden heeft Leverancier het recht het Account met opgaaf van redenen te weigeren, aan te passen of te verwijderen, en om de Afnemer de toegang tot Brandweerrooster.nl te ontzeggen en de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 6. Toegang, updates

6.1. Leverancier zal Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot Brandweerrooster.nl verschaffen. Daartoe wordt aan Afnemer een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt.
6.2 Door leverancier opgegeven of overeengekomen termijnen zijn vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Overschrijding van bovengenoemde termijnen door leverancier leidt slechts tot verzuim van leverancier, indien leverancier, na verloop van de overeengekomen termijn door de afnemer schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste 7 dagen, voor nakoming, in gebreke is gesteld en leverancier alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.
6.4 Indien leverancier gegevens of zaken behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.
6.5. Het is Afnemer verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Leverancier is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Afnemer, die zich aanmeldt op Brandweerrooster.nl, ook daadwerkelijk de Afnemer is. Afnemer dient Leverancier op de hoogte te stellen als Afnemer een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Leverancier heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.6. Indien Leverancier tot het besef komt dat de inloggegevens van Afnemer bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Afnemer daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
6.7. Afnemer houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Afnemer stelt Leverancier onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen voorgenoemde gegevens.
6.8. De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
6.9. Leverancier heeft het recht de programmatuur van Brandweerrooster.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat Brandweerrooster.nl aan meerdere Afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van Brandweerrooster.nl.

Artikel 7. Beschikbaarheid en onderhoud

7.1. Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van Brandweerrooster.nl te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
7.2. Leverancier behoudt zich het recht voor Brandweerrooster.nl tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van Brandweerrooster.nl en webservers van Leverancier. Deze buitengebruikstelling tracht Leverancier zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Afnemer optreedt.
7.3. Leverancier zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Afnemer.

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1. Persoonsgegevens van Afnemer worden door Leverancier uitsluitend verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring.
8.2. Afnemer staat er voor in dat hij bevoegd is deze Overeenkomst en de verwerkersovereenkomst met Leverancier te sluiten.

Artikel 9. Helpdesk

9.1. Afnemer kan op een door Leverancier aangegeven wijze storingen en vragen melden. Leverancier zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 10. Prijzen en betaling

10.1. Alle tarieven op de Website, brochures en andere materialen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van type- en/of rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden, indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
10.2. Afnemer is voor het gebruik van Brandweerrooster.nl aan Leverancier de vergoeding verschuldigd die op de schriftelijke offerte wordt aangegeven. Facturatie vindt plaats per kwartaal. Alle facturen dienen door Afnemer vooruit te worden betaald binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Leverancier, tenzij anders overeengekomen.
10.3. Afnemer gaat akkoord met elektronische facturatie door Leverancier.
10.4. Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door Afnemer nog niet is voldaan, dan heeft Leverancier de bevoegdheid om het Account van Afnemer en andere diensten dan wel overeenkomsten die bij Leverancier zijn afgesloten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.
10.5 Indien de afnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.6 Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vooraf vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag. Indien leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
10.7. Het is Leverancier toegestaan de prijzen jaarlijks met maximaal 3% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade geleden door Afnemer of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens (roosters), een eventuele onderbezetting, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.
11.2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade door dood of letsel geleden door Afnemer en/of derden.
11.3. De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook (waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Afnemer betaalde abonnementsgeld per kwartaal, met een maximum van € 250,- exclusief 21% BTW.
11.4. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Brandweerrooster.nl.
11.5. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of ondergeschikten van Leverancier.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien een omstandigheid waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
12.2. In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Leverancier in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom

13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur (Brandweerrooster.nl), alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Afnemer Brandweerrooster.nl of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
13.2. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur (Brandweerrooster.nl) te verwijderen of te wijzigen.
13.3. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van Brandweerrooster.nl. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de programmatuur van Leverancier heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene voorwaarden

15.1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
15.3. Indien Afnemer een wijziging in deze Algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem.
16.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Gebruiksvoorwaarden Brandweerrooster.nl

Brandweerrooster.nl VOF (hierna: Leverancier) biedt een webapplicatie (Brandweerrooster.nl) aan waarmee Gebruiker een rooster voor de parttime (vrijwillige) brandweer kan beheren dan wel kan inzien.

Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van deze door Leverancier verrichte dienstverlening (hierna te noemen “Brandweerrooster.nl”). Gedurende het gebruik van Brandweerrooster.nl zijn deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde van toepassing. Lees de onderstaande Gebruiksvoorwaarden dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Definities

1.1. Leverancier: Brandweerrooster.nl VOF, gevestigd te Badhoevedorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34244726.
1.2. Gebruiker: Iedere gebruiker van Brandweerrooster.nl
1.3. Overeenkomst: de gebruiksovereenkomst die tot stand komt tussen Leverancier en Afnemer, zoals gespecificeerd in art. 1.3 van de Algemene Voorwaarden.
1.4. Account: De eigen omgeving van Gebruiker, die na registratie van de betreffende medewerker via de Website beschikbaar wordt gesteld met als doel het rooster te beheren en/of in te zien.
1.5. Gebruiksvoorwaarden: Onderhavige voorwaarden.
1.6. Partij: iedere partij bij een Overeenkomst.
1.7. Website: http://www.brandweerrooster.nl en http://nieuw.brandweerrooster.nl.

Article 2. Applicability

2. The Terms of Use are applicable to any use of FireServiceRota.co.uk.

Artikel 3. Voorwaarden van Brandweerrooster.nl

3.1. Het is niet toegestaan om Brandweerrooster.nl te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.
3.2. Gebruiker bepaalt volledig welke informatie door Brandweerrooster.nl wordt verspreid. Leverancier heeft geen kennis van de inhoud van deze informatie. Mocht er informatie op het Account onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Gebruiker daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van Brandweerrooster.nl verspreide informatie. Gebruiker vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden inzake voorgenoemde.
3.3. Gebruiker zal zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van Brandweerrooster.nl, die van Gebruiker mag worden verwacht.
3.4. Gebruiker verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Gebruiker via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.
3.5. Indien naar het oordeel van Leverancier door Gebruiker een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Leverancier of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden gegevens, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
3.6. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie / het rooster.
3.7. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Leverancier het recht het Account met opgaaf van redenen te weigeren, aan te passen of te verwijderen, en om de Gebruiker de toegang tot Brandweerrooster.nl te ontzeggen en de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 4. Toegang, updates

4.1. Leverancier zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot Brandweerrooster.nl verschaffen. Daartoe wordt aan Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt.
4.2. Het is Gebruiker verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Leverancier is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker, die zich aanmeldt op Brandweerrooster.nl, ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Leverancier op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Leverancier heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
4.3. Indien Leverancier tot het besef komt dat de inloggegevens van Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Gebruiker daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
4.4. Gebruiker houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Gebruiker stelt Leverancier onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen voorgenoemde gegevens.
4.5. De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5. Persoonsgegevens van Gebruiker worden door Leverancier uitsluitend verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring.

Artikel 6. Helpdesk

6. Gebruiker kan op een door Leverancier aangegeven wijze storingen en vragen melden. Leverancier zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 7. Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

7.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
7.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.